بازدید و اهدای گل به بخش همودیالیز بیمارستان بوعلی