بازدید کمیسیون املاک از پلاکهای مربوط به پرونده های ملکی