اجرای نمایش فاخر راحیل با محوریت مسئله ولایت - ایثار و مقاومت ، مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی