برگزاری مراسم دیدار با کادر درمان بخش کرونایی بیمارستان بوعلی