بازدید رئیس و اعضای کمیسیون خدمات شهری از روند تفکیک زباله از مبداء