قدردانی ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از مدیریت شهری قزوین