بازدیداعضای شورای شهر از جایگاه دفن مهندسی -بهداشتی زباله محمدآباد