بازدید میدانی رئیس و اعضای شورا از پروژه نسیم شمال