تقدیر عبدالرزاقی ، نایب رئیس شورای اسلامی شهر قزوین از بانیان اجرای طرح کمک های مومنانه