تجلیل رئیس و اعضای شورا و شهردار قزوین از جمعی از آتش نشان و فرزندان شهید و ایثارگر آتش نشان در روز آتش نشانی