بازدید رئیس و اعضای کمیسیون خدمات شهری از بازارچه مینودر