بازدید رئیس و اعضای شورای شهر از روند اجرای نهضت شبانه آسفالت خیابانهای سطح شهر و کمربندی سبز شرق