بدرقه زائرین اربعین حسینی توسط رئیس و اعضای شورای شهر