جلسه شوراهای شهرستان در فرمانداری به مناسبت هفته شوراها