دیدار فرماندار با اعضای شورا ی شهر به مناسبت هفته شوراها