دیدار مدیر انجمن سینمای جوان ایران با اعضای شورای شهر