بازدید سیاهکالی و محمدبیگی نمایندگان مردم قزوین- البرز-آبیک در مجلس شورای اسلامی از سایت دفع و پردازش زباله محمدآباد