نشست اعضای شورای شهر با اهالی ناحیه منفصل شهری دانش