بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی از ساختمان در حال احداث خانه تئاتر