مصوبات سال 1400 مصوبات سال 1400

عنوان
مصوبه- افزایش 200 درصدی سرمایه بانک1400/4/22-مصوبه 75
مصوبه- توافق شهرداری با آقای فرمانی1400/4/15-مصوبه 74
مصوبه-توافق شهرداری با آقای فتحی حاجی آبادی 1400/4/15-مصوبه 73
مصوبه-گزارش حسابرسی سازمان نوسازی و بهسازی1400/4/15-مصوبه 72
مصوبه-گزارش حسابرسی سال 98 سازمان عمران 1400/4/15-مصوبه 71
مصوبه- گزارش حسابرسی سال 98 سازمان فرهنگی 1400/4/15-مصوبه 70
مصوبه- مساعدت شورا در برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر قزوین 1400/4/8-مصوبه 69
مصوبه-پرداخت مطالبات و تسهیلات دریافتی شراکت سرمایه گذاری شهر آتیه از بانک شهر 1400/4/8-مصوبه 68
مصوبه-اعلام مغایرت واگذاری پروژه موسوم به ستاره پونک جهت تسویه بدهی ودیون شهرداری به بانک شهر1400/4/8-مصوبه 67
مصوبه- اعلام مغایرت در خصوص تمدید قرارداد 50 عدد سازه تبلیغاتی استرابرد کانون تبلیغاتی دایره سبز1400/4/8-مصوبه 66