مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

عنوان
مصوبه- افزایش (دوماه) به مدت قراردادهای فی مابین سازمان زیباسازی و کانون تبلیغاتی بدون دریافت اجاره 99/5/21-مصوبه 93
مصوبه- کمک مالی جهت اجرای برنامه های فرهنگی اقامه نماز استان در ماههای محرم و صفر99/5/21-مصوبه 92
مصوبه-واگذاری شبکه تاکسی بی سیم 133 به شرکت تعاونی رانندگان تاکسی بی سیم 133 از طریق ترک تشریفات 99/5/21-مصوبه 91
مصوبه- مغایرت شهرداری 99/5/21-مصوبه 90
مصوبه-مغایرت شهرداری99/5/21-مصوبه 89
مصوبه- اعطای تراکم تشویقی به خانواده های معظم شهدا و ایثارگران99/5/14-مصوبه 83
مصوبه- قیمت کارشناسی ملک آقای شلویری 99/5/14-مصوبه 84
مصوبه- درخصوص طرح دعوی ارزش آفرینان کوثر کیش از شهرداری قزوین درخصوص تراکم سیال 99/4/31-مصوبه 81
مصوبه- توافق شهرداری با آقای فرهمندی99/4/31-مصوبه 78
مصوبه توافق شهرداری با آقای باجلوند و خانم باجلان 99/5/14-مصوبه 86