مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

اصلاح مصوبه نرخ کرایه تاکسی در سال 97

اصلاح مصوبه نرخ کرایه تاکسی در سال 97

اصلاح مصوبه نرخ کرایه تاکسی در سال 97