مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

نرخ کرایه و تعرفه خدمات سازمان تاکسی رانی در سال 97

نرخ کرایه و تعرفه خدمات سازمان تاکسی رانی در سال 97

نرخ کرایه و تعرفه خدمات سازمان تاکسی رانی در سال 97