مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۷

استفساریه برخی از مصوبات شورای اسلامی شهر قزوین

استفساریه برخی از مصوبات شورای اسلامی شهر قزوین

استفساریه برخی از مصوبات شورای اسلامی شهر قزوین