مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

توافق شهرداری با وراث مرحوم شیرازی بهشتی ها

توافق شهرداری با وراث مرحوم شیرازی بهشتی ها

توافق شهرداری با وراث مرحوم شیرازی بهشتی ها