مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

تعرفه پارکینگ های عمومی تحت نظارت شهرداری

تعرفه پارکینگ های عمومی تحت نظارت شهرداری

تعرفه پارکینگ های عمومی تحت نظارت شهرداری