مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۶

توافق شهرداری با آقای سید جوادی و اداره اوقاف

توافق شهرداری با آقای سید جوادی و اداره اوقاف

توافق شهرداری با آقای سید جوادی و اداره اوقاف