مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۰

توافق شهرداری با آقای حاج عبو و شرکاء

توافق شهرداری با آقای حاج عبو و شرکاء

توافق شهرداری با آقای حاج عبو و شرکاء