مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

توافق شهرداری با وراث مرحوم اکبری پور

توافق شهرداری با وراث مرحوم اکبری پور

توافق شهرداری با وراث مرحوم اکبری پور