مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

مساعدت به فعالیت های عمرانی مساجد شهر قزوین

مساعدت به فعالیت های عمرانی مساجد شهر قزوین

مساعدت به فعالیت های عمرانی مساجد شهر قزوین