مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

معافیت شرکت مخابرات از پرداخت هزینه های حفاری جهت اجرای فیبر نوری

معافیت شرکت مخابرات از پرداخت هزینه های حفاری جهت اجرای فیبر نوری

معافیت شرکت مخابرات از پرداخت هزینه های حفاری جهت اجرای فیبر نوری