مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

-توافق شهرداری با آقای وحید خانی لنگر شاهی

-توافق شهرداری با آقای وحید خانی لنگر شاهی

-توافق شهرداری با آقای وحید خانی لنگر شاهی