مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۶

توافق شهرداری با خانم حاجی سید ابوترابی و شرکاء

توافق شهرداری با خانم حاجی سید ابوترابی و شرکاء

توافق شهرداری با خانم حاجی سید ابوترابی و شرکاء