مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۲

خرید دستگاه ژنراتور جهت تامین برق ساختمان متوفیات آرامستان

خرید دستگاه ژنراتور جهت تامین برق ساختمان متوفیات آرامستان

خرید دستگاه ژنراتور جهت تامین برق ساختمان متوفیات آرامستان