مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

توافق شهرداری با آقایان مانی نژاد و طالقانی

توافق شهرداری با آقایان مانی نژاد و طالقانی

توافق شهرداری با آقایان مانی نژاد و طالقانی