مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

توافق شهرداری با آقای فتحعلی یوسفی

توافق شهرداری با آقای فتحعلی یوسفی

توافق شهرداری با آقای فتحعلی یوسفی