مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

ارائه خدمات قبور رایگان برای متوفیان اهداء عضو مرگ مغزی

ارائه خدمات قبور رایگان برای متوفیان اهداء عضو مرگ مغزی

ارائه خدمات قبور رایگان برای متوفیان اهداء عضو مرگ مغزی