مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

شنبه ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

مساعدت شهرداری به مبلغ یک میلیاردو پانصد میلیون ریال به منظور تجلیل از معلمان

مساعدت شهرداری به مبلغ یک میلیاردو پانصد میلیون ریال به منظور تجلیل از معلمان

مساعدت شهرداری به مبلغ یک میلیاردو پانصد میلیون ریال به منظور تجلیل از معلمان