مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

یکشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۶

توافق شهرداری با وراث آقای اکبری پور

توافق شهرداری با وراث آقای اکبری پور

توافق شهرداری با وراث آقای اکبری پور