مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۱

تملک زمین متعلق به وراث مرحوم حیدری پور

تملک زمین متعلق به وراث مرحوم حیدری پور

تملک زمین متعلق به وراث مرحوم حیدری پور