مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۱

توافق شهرداری با آقای پرویز آذربایجانی

توافق شهرداری با آقای پرویز آذربایجانی

توافق شهرداری با آقای پرویز آذربایجانی