مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۶

-اخذ عوارض سالیانه خودروهایی که در قانون مالیات برارزش افزوده ، عوارض آنها تعیین تکلیف نشده است

-اخذ عوارض سالیانه خودروهایی که در قانون مالیات برارزش افزوده ، عوارض آنها تعیین تکلیف نشده است

-اخذ عوارض سالیانه خودروهایی که در قانون مالیات برارزش افزوده ، عوارض آنها تعیین تکلیف نشده است