مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۶

تسهیلات صدورپروانه ساختمانی مساجد و امامزاده ها

تسهیلات صدورپروانه ساختمانی مساجد و امامزاده ها

تسهیلات صدورپروانه ساختمانی مساجد و امامزاده ها