مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۴

مساعدت جهت انجام مطالعات تفصیلی و تکمیلی برای اجرای پروژه تراموا

مساعدت جهت انجام مطالعات تفصیلی و تکمیلی برای اجرای پروژه تراموا

مساعدت جهت انجام مطالعات تفصیلی و تکمیلی برای اجرای پروژه تراموا