مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۸

تقاضای افزایش تعرفه قطع اشجار و خسارات وارده به فضای سبز

تقاضای افزایش تعرفه قطع اشجار و خسارات وارده به فضای سبز

تقاضای افزایش تعرفه قطع اشجار و خسارات وارده به فضای سبز