مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

بررسی تفاهم نامه فی مابین شهرداری و شرکت آب و فاضلاب استان قزوین-

بررسی تفاهم نامه فی مابین شهرداری و شرکت آب و فاضلاب استان قزوین-

بررسی تفاهم نامه فی مابین شهرداری و شرکت آب و فاضلاب استان قزوین-