مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

شنبه ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

تخصیص مبلغ 800 میلیون ریال به انجمن صنفی شرکتهای مسافربری از محل اعتبارات استانی

تخصیص مبلغ 800 میلیون ریال به انجمن صنفی شرکتهای مسافربری از محل اعتبارات استانی

تخصیص مبلغ 800 میلیون ریال به انجمن صنفی شرکتهای مسافربری از محل اعتبارات استانی