مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۶

تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25 درصد

تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25 درصد

تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25 درصد