مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

تهیه سبد کالای مورد نیاز خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)

تهیه سبد کالای مورد نیاز خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)

تهیه سبد کالای مورد نیاز خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)