مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۹

خرید و تحویل 1000 دستگاه دوچرخه به پرسنل شهرداری

خرید و تحویل 1000 دستگاه دوچرخه به پرسنل شهرداری

خرید و تحویل 1000 دستگاه دوچرخه به پرسنل شهرداری